Pojištění Spolku

Máme na akce pojištění. Přece jen, Spolek toho organizuje docela dost a na akcích se může ledacos přihodit… Ale znáte to. Akce jsou opravdu různorodé a pojistné podmínky plné výluk. A tak se Honza Marek zeptal odbornice z pojišťovny Generali, na co všechno se pojištění akcí vztahuje. Asi vás nepřekvapí, že každá událost se nakonec posuzuje individuálně. Pro představu však předkládáme celý rozhovor:

1/ Jaké pojištění odpovědnosti je pro chovatelské spolky vzhledem k jejich činnosti (pořádání výstav – pronájem areálů, techniky, účast veřejnosti; organizování setkání členů atp.) nejvhodnější? Jaký produkt by doporučila vaše pojišťovna a v jak širokém krytí?

Pokud jde o pojištění spolku, pak bude vhodné z našich produktů zvolit pojištění individuální odpovědnosti, kde se pojistné odvíjí od počtu členů spolku, s rozšířením o krytí újem či škod vzniklých při pořádání akcí, které zahrnuje i pojištění škod na pronajatém objektu, tedy např. na pronajatých výstavních sálech, kde spolek pořádá výstavu psů a škod na dalších věcech, které si spolek jako pořadatel akce pronajal, např. ozvučovací techniku či nábytek.
Pokud bude spolek v rámci pořádané akce podávat výrobky, ať již určené zvířatům či lidem, je nutné mít sjednáno také pojištění škody nebo újmy způsobené vadou výrobku (o toto pojistné nebezpečí je rozšířen základní rozsah pojištění) a pokud bude spolek prodávat i občerstvení, určitě se hodí připojištění újem způsobených průjmovým onemocněním. Dále, počítá-li se s odkládáním oděvů návštěvníků, pak je dobré myslet i na připojištění věcí odložených, tedy zpravidla kabátů v šatně.

Vše má samozřejmě svá pravidla, tedy podmínky, které musí být splněny, aby pojištění správně zafungovalo, nastane-li situace, kterou měl zájemce o pojištění na mysli, když pojistnou smlouvu uzavíral. Jsme připraveni upravit pojištění dle konkrétních požadavků a potřeb klienta.

2/ Vztahuje se takové pojištění jen na orgány spolku, nebo také na všechny jeho oficiální členy (ti, kteří platí členské příspěvky, respektive se jako členové účastní akcí pořádaných spolkem)?

Záleží, jak bude uzavřena pojistná smlouva. Principiálně je pojištěn spolek a jeho činnost, ke které je spolek oprávněn dle stanov. Činnost spolek provádí za určitým cílem a určenými osobami. Dále je vždy nutné rozlišovat, kdy např. předseda spolku konal v rámci pojištěné činnosti spolku a kdy konal sám za sebe jako občan. Pro pojištění občanské odpovědnosti je třeba zvolit jiný pojistný produkt, než pro spolky a podnikatele.

3/ Vztahuje se pojištění na osobní věci, které používají  členové orgánů spolku na takových akcích (např. tiskárny, notebooky atp.)? Nebo jen na věci, které jsou majetkem spolku? Případně jinak? Vysvětlete.

Bavíme-li se o pojištění odpovědnosti, pak je kryta principiálně vždy pouze újma na zdraví či životě nebo věcná škoda způsobená někomu jinému než samotnému pojištěnému a zároveň musí nastat činností nebo v souvislosti s jeho činností. Tedy nikdy z pojištění odpovědnosti nebude kryta škoda na věci, která je majetkem spolku. K pojištění vlastního majetku musí spolek uzavřít pojištění majetku.

4/ Poprosil bych o komentář, zda pojištění kryje tyto konkrétní škody, které by vznikly na spolkové akci (případně upřesněte):

     Konstrukce stanu spolku zraní člověka nebo zvíře nebo věci (např. reprobedny, elektroniku, přepravku) Principiálně ano, pojištěním odpovědnosti lze krýt újmu na zdraví člověka, na zvířeti i na věci. Jen musí jít o subjekty, zvířata, věci odlišné od pojištěného či pojištěným vlastněné. Pokud půjde o věci spolkem pronajaté, např. reprobedny, dá se odpovědnost za jejich poškození připojistit, půjde-li o věci, jejichž vlastníkem je spolek, je třeba je pojistit majetkovým pojištěním.

     Vítr způsobí pád konstrukce stanu a poškodí notebook člena spolku (nebo např. zapisovatele při soutěži) nebo poničí zaparkované auto

Bude-li to vítr o síle vichřice, půjde v případě jím vzniklých újem či škod o tzv. vyšší moc, tedy stav, kdy povinnost k náhradě pojištěného – spolku – nevzniká, spolek neodpovídá a tedy není povinen nikoho odškodnit, a tak ani pojistitel není povinen za něho nic hradit.

Bude-li se ale jednat o vítr s běžnou rychlostí a pojištěný – spolek, prostřednictvím svého pověřeného člena nesprávně stan upevní a ten pak někoho zraní či zničí jinému nějakou věc, bude taková újma na zdraví či škoda na věci za dodržení podmínek pojištění pojištěním kryta.

     Pamlsky nebo masti, které si členové (i nečlenové) spolku odvážejí ze setkání, způsobí zvířeti zdravotní potíže

Pamlsky i masti jsou výrobky. Aby bylo možno poskytnout pojistnou ochranu v případě vzniku škody jejich použitím, je nutné, aby byly oficiálně schváleny k prodeji a aby měl spolek oprávnění k prodeji. Zároveň musí být v pojistné smlouvě sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku viz shora. Pokud budou škody mastmi a pamlsky po pojištěném spolku nárokovány a prokázány, budou z pojištění uhrazeny. Předpokládám, že spolek je nevyrábí, ale jen prodává. V takovém případě by pojistitel za pojištěného škody uhradil a poskytnuté plnění by nárokoval po výrobci, jakožto původci škody.

–     Při manipulaci s věcmi dojde k poškození interiéru sálu pronajatého areálu
Principiálně ano, pokud bude manipulovat pojištěný, resp. osoba pověřená pojištěným. 

     Během pořádané akce dojde k poškození oblečení účastníka nebo organizátora akce
Důležité je, kdo poškodil oblečení a jakou činností. Muselo by se jednat o takovou situaci, aby bylo možno dovozovat odpovědnost spolku, jakožto organizátora, pořadatele akce. Pokud si paní, účastnice akce roztrhne šaty o hřebík trčící ze zábradlí sálu, ve kterém se pořádá akce, pak ano, pokud ale jeden účastník polije červeným vínem šaty druhému, spolek jako pořadatel neodpovídá za takovou škodu. Hrazeno by nebylo ani tehdy, vznikne-li škoda samotnému pořadateli, tedy pojištěnému spolku.

     Během pořádané akce dojde k poškození užívaného vybavení (např. překážky na agility, které jsou v místě instalované nebo dveří u chatky)
Pokud je užívané vybavení vlastní, tedy patří spolku, pojištění odpovědnosti nám nepomůže, dojde-li k jeho poškození. Tady by bylo třeba majetkového pojištění. Pokud by měl spolek vybavení pronajaté, sjednáno připojištění škod na věcech užívaných, a při agility činnosti by došlo ke zničení, bylo by z pojištění hrazeno. Určitě by ale nebylo kryto běžné opotřebení věci.

5/ Jaké momenty kryje pojištění nejčastěji, když organizátor spolku udělá něco „špatně“? Dokázali byste zmínit některé příklady z praxe?
Např. právě situace, kdy pořadatel pochybí při stavbě podia, aparatury, party stanu, ta věc spadne, konstrukce zraní návštěvníka.

6/ Jaké momenty jsou obecně u tohoto konkrétního typu pojištění v tzv. výlukách? Poprosil bych o uvedení alespoň pár konkrétních případů, kdy by pojištění škodu nehradilo a proč.

Určitě musíme zmínit případy, kdy by byl pojištěný zároveň i poškozeným.

Vyloučeny jsou všechny případy, kdy by škoda nebo újma vznikla úmyslně nebo neoprávněnou činností.

Vyloučeny jsou škody způsobené krádeží (kromě věcí ukradených ze šatny, pokud bylo připojištění sjednáno).